1

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

http://mrdi.gov.ge/

2

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო

http://moe.gov.ge/

photo

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

http://www.economy.ge/

finansta

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

http://www.mof.ge/

Untitled-1

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი EBRD

„ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების მართვის“ პროექტი
განხორციელების პერიოდი: 2014-2018

 • გაფორმდა ხელშეკრულება პროექტის განხორციელების შესახებ.

http://www.ebrd.com/

5

გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი – KfW

თანამშრომლობის პრინციპები მომდევნო 20 წელი (2014 – 2033)

 • ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასება
 • მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვა ქუთაისში
 • სანიტარული ნაგავსაყრელების კონცეფცია

https://www.kfw.de/

3

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (SIDA)

“საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა მყარი ნარჩენების მართვაში“.

განხორციელების პერიოდი: 2015-2019

 • ·   მიმდინარეობს მოლაპარაკებები გრძელვადიანი ტექნიკური დახმარების პროექტის დაფინანსებასთან დაკავშირებით.

http://www.sida.se/

6

ჰოლანდიის მთავრობა

“ბორჯომის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობა”

http://www.government.nl/

4

შვედეთის გარემოს დაცვის სააგენტო (SEPA)

თანამშრომლობის  პირველი ეტაპი  (06.2012 – 03.2013)

 • კომპანიის თანამშრომლების სასწავლო ვიზიტი ლუნდში (შვედეთი)
 • ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმის მომზადებაში დახმარება

თანამშრომლობის მეორე ეტაპი (04.2013-10.2013)

 • არსებული ოფიციალური ნაგავსაყრელების აღდგენის, დახურვის და რემედიაციის გეგმის შემუშავებაში დახმარების გაწევა
 • კომპანიის თანამშრომლებისა და შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების  შესაძლებლობების გაძლიერება
 • ნარჩენების მართვის სექტორში საქართველოსთან/კომპანიასთან გრძელვადიანი თანამშრომლობის წინადადების მომზადება

INNOGATE -ევროკავშირის (EU)/INOGATE – ტექნიკური თანამშრომლობის პროგრამა

ნაგავსაყრელებზე გაზის შეგროვების  მეთოდოლოგიის შემუშავება და  დანერგვა

განხორციელების პერიოდი: 2014, მარტი-ნოემბერი

 • პროექტით გათვალისწინებული ამოცანების შესასრულებლად შეირჩა დანიური კომპანია „RAMBOLL“
 • ექსპერტთა ჯგუფმა შეიმუშავა მეთოდოლოგია ბიოგაზის პოტენციალის შესაფასებლად; თბილისსა და ქუთაისში ჩატარდა ბიოგაზის მონიტორინგის თეორიული და პრაქტიკული ტრენინგები კომპანიის თანამშრომელთათვის.

http://www.swedishepa.se/

7

შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

კახეთსა და აჭარის რეგიონებში მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სისტემის გაძლიერება

განხორციელების პერიოდი: 2014-2017

 • კახეთის რეგიონსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მიმდინარეობს ღონისძიებები მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სისტემის გაძლიერების კუთხით.

http://www.usaid.gov/
http://georgia.usaid.gov/ka