“ინოგეითის ტექნიკური სამდივნო და ინტეგრირებული პროგრამა ბაქოს ინიციატივისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტით გათვალიწინებული ენერგეტიკული მიზნები

“საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მუშაობის ეფექტურობის ამაღლება ბიოგაზის პოტენციალის შეფასების პრაქტიკული მეთოდების გამოყენებით საქართველოში არსებულ ნაგავსაყრელებზე”

პრეზენტაცია – ტრენინგი ობიექტზე

INOGATE Technical Secretariat & Integrated Programme in support of the Baku Initiative and the Eastern Partnership energy objectives

“INOGATE Technical Secretariat & Integrated Programme in support of the Baku Initiative and the Eastern Partnership energy objectives”

“Capacity strengthening of the SWMSG by introducing applicable methods for assessing landfill gas potential at the existing dumpsites in Georgia”

Presentation- On-site training

“ინოგეითის ტექნიკური სამდივნო და ინტეგრირებული პროგრამა ბაქოს ინიციატივისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტით გათვალიწინებული ენერგეტიკული მიზნები

“ინოგეითის ტექნიკური სამდივნო და ინტეგრირებული პროგრამა ბაქოს ინიციატივისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტით გათვალიწინებული ენერგეტიკული მიზნების მხარდასაჭერად”

“საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მუშაობის ეფექტურობის ამაღლება ბიოგაზის პოტენციალის შეფასების პრაქტიკული მეთოდების გამოყენებით საქართველოში არსებულ ნაგავსაყრელებზე”

პრეზენტაცია – ტრეინინგის პრეზენტაცია, შესავალი კურსი

INOGATE Technical Secretariat & Integrated Programme in support of the Baku Initiative and the Eastern Partnership energy objectives

“INOGATE Technical Secretariat & Integrated Programme in support of the Baku Initiative and the Eastern Partnership energy objectives”

“Capacity strengthening of the SWMSG by introducing applicable methods for assessing landfill gas potential at the existing dumpsites in Georgia”

Presentation-_Introduction_to_the_course

“ინოგეითის ტექნიკური სამდივნო და ინტეგრირებული პროგრამა ბაქოს ინიციატივისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტით გათვალიწინებული ენერგეტიკული მიზნები

“ინოგეითის ტექნიკური სამდივნო და ინტეგრირებული პროგრამა ბაქოს ინიციატივისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტით გათვალიწინებული ენერგეტიკული მიზნების მხარდასაჭერად”

“საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მუშაობის ეფექტურობის ამაღლება ბიოგაზის პოტენციალის შეფასების პრაქტიკული მეთოდების გამოყენებით საქართველოში არსებულ ნაგავსაყრელებზე”

პრეზენტაცია – ნაგავსაყრელზე ბიოგაზის მოსაპოვებელი დანადგარების მართვა

INOGATE Technical Secretariat & Integrated Programme in support of the Baku Initiative and the Eastern Partnership energy objectives

“INOGATE Technical Secretariat & Integrated Programme in support of the Baku Initiative and the Eastern Partnership energy objectives”

“Capacity strengthening of the SWMSG by introducing applicable methods for assessing landfill gas potential at the existing dumpsites in Georgia”

Presentation- landfill gas Plant operation

“ინოგეითის ტექნიკური სამდივნო და ინტეგრირებული პროგრამა ბაქოს ინიციატივისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტით გათვალიწინებული ენერგეტიკული მიზნების მხარდასაჭერად”

“საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მუშაობის ეფექტურობის ამაღლება ბიოგაზის პოტენციალის შეფასების პრაქტიკული მეთოდების გამოყენებით საქართველოში არსებულ ნაგავსაყრელებზე”

პრეზენტაცია- თანამედროვე ნაგავსაყრელების მართვის პრინციპები

“INOGATE Technical Secretariat & Integrated Programme in support of the Baku Initiative and the Eastern Partnership energy objectives”

“Capacity strengthening of the SWMSG by introducing applicable methods for assessing landfill gas potential at the existing dumpsites in Georgia”

Presentation -Modern Landfill Management Principles

“ინოგეითის ტექნიკური სამდივნო და ინტეგრირებული პროგრამა ბაქოს ინიციატივისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტით გათვალიწინებული ენერგეტიკული მიზნების მხარდასაჭერად”

“საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მუშაობის ეფექტურობის ამაღლება ბიოგაზის პოტენციალის შეფასების პრაქტიკული მეთოდების გამოყენებით საქართველოში არსებულ ნაგავსაყრელებზე”

პრეზენტაცია – გზამკვლევი ბიოგაზის პოტენციალის შეფასებისათვის

INOGATE Technical Secretariat & Integrated Programme in support of the Baku Initiative and the Eastern Partnership energy objectives

“Capacity strengthening of the SWMSG by introducing applicable methods for assessing landfill gas potential at the existing dumpsites in Georgia”

Presentation- Introduction to Guidelines for Assessing LFG Potential

“ინოგეითის ტექნიკური სამდივნო და ინტეგრირებული პროგრამა ბაქოს ინიციატივისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტით გათვალიწინებული ენერგეტიკული მიზნები

“საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მუშაობის ეფექტურობის ამაღლება ბიოგაზის პოტენციალის შეფასების პრაქტიკული მეთოდების გამოყენებით საქართველოში არსებულ ნაგავსაყრელებზე”

პრეზენტაცია – ბიოგაზის შეფასების მეთოდოლოგია შესავალი

INOGATE Technical Secretariat & Integrated Programme in support of the Baku Initiative and the Eastern Partnership energy objectives

“Capacity strengthening of the SWMSG by introducing applicable methods for assessing landfill gas potential at the existing dumpsites in Georgia”

Presentation – Methodology for assessing LFG potentia

“საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მუშაობის ეფექტურობის ამაღლება ბიოგაზის პოტენციალის შეფასების პრაქტიკული მეთოდების გამოყენებით საქართველოში
“ინოგეითის ტექნიკური სამდივნო და ინტეგრირებული პროგრამა ბაქოს ინიციატივისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტით გათვალიწინებული ენერგეტიკული მიზნების მხარდასაჭერად”

“საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მუშაობის ეფექტურობის ამაღლება ბიოგაზის პოტენციალის შეფასების პრაქტიკული მეთოდების გამოყენებით საქართველოში არსებულ ნაგავსაყრელებზე”

პრეზენტაცია – უსაფრთხოება ნაგავსაყრელებზე

INOGATE Technical Secretariat & Integrated Programme in support of the Baku Initiative and the Eastern Partnership energy objectives

“Capacity strengthening of the SWMSG by introducing applicable methods for assessing landfill gas potential at the existing dumpsites in Georgia”

Presentation – Safety at landfill sites.pdf

ინოგეითის ტექნიკური სამდივნო და ინტეგრირებული პროგრამა ბაქოს ინიციატივისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტით გათვალიწინებული ენერგეტიკული მიზნების მხარდასაჭერად”

“საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მუშაობის ეფექტურობის ამაღლება ბიოგაზის პოტენციალის შეფასების პრაქტიკული მეთოდების გამოყენებით საქართველოში არსებულ ნაგავსაყრელებზე”

პრეზენტაცია – ბიოგაზი-შესავალი

INOGATE Technical Secretariat & Integrated Programme in support of the Baku Initiative and the Eastern Partnership energy objectives

“Capacity strengthening of the SWMSG by introducing applicable methods for assessing landfill gas potential at the existing dumpsites in Georgia”

Presentation – Introduction to landfill gas

“ინოგეითის ტექნიკური სამდივნო და ინტეგრირებული პროგრამა ბაქოს ინიციატივისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტით გათვალიწინებული ენერგეტიკული მიზნები – გზამკვლევი

INOGATE Technical Secretariat & Integrated Programme in support of the Baku Initiative and the Eastern Partnership energy objectives – guidelines

საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის 2014 წლის ანგარიში

2014 წლის. 6 თვის სამინისტროს ანგარიში

პრეზენტაცია პარლამენტისთვის 15.04.2014

2013 წლის ანგარიში

2013 წლის 6 თვის ანგარიში

პრეზენტაცია – რეგიონების მიხედვით დღეისთვის არსებული მდგომარეობის შეფასება.

პრეზენტაცია – საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის, მიმდინარე და სტრატეგიული გეგმები.

დანართი

შპს “საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის” ბალანსზე არსებული მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონებზე იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ შეტანილი მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენის, მათ შორის არასახიფათო და ზოგიერთი სახის სპეციფიური მყარი ნარჩენის განთავსების მომსახურების გაწევის საფასური, ნარჩენების სახეების მიხედვით.
1 სამშენებლო-ინერტული და მასთან გათანაბრებული ნარჩენი (მიწა, მიწანარევი, ინერტული მასალა და სხვა), მყარი ინერტული სამრეწველო ნარჩენი, რომელსაც არ გააჩნია ტოქსიკური ან რადიოაქტიური თვისებები და ფიზიკური და/ან იურიდიული პირების მიერ საწარმოებიდან წარმოქმნილი არასახიფათო მყარი ნარჩენი.
100 ტ-ზე ნაკლები 12.00 ——
100 ტ-დან 1000 ტ-ის ჩათვლით 10.00 ——
1000 ტ-ზე მეტი 8.00 ——
2 ფიზიკური და/ან იურიდიული პირების მიერ წარმოქმნილი მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი, აგრეთვე იმავე პირების მიერ წარმოქმნილი საკვები პროდუქტის მყარი ნარჩენი (ვადაგასული ან საკვებად უვარგისი), რომლის მოგროვებაც არ მიეკუთვნება მუნიციპალიტეტების კომპეტენციას.
100-ზე (ტონა ან მ.კუბი) ნაკლები 35.00 12.00
100-დან 1000-ის (ტონა ან მ.კუბი) ჩათვლით 30.00 10.00
1000-ზე (ტონა ან მ.კუბი) მეტი 20.00 8.00
3 ფიზიკური და/ან იურიდიული პირების მიერ წარმოქმნილი სპეციფიური მყარი ნარჩენი (მაგ. აზბესტის შემცველი ნარჩენი).
35 ტ-ზე ნაკლები 35.00 ——
35 ტ-დან 350 ტ-ის ჩათვლით 30.00 ——
350 ტ-ზე მეტი 20.00 ——

თქვენი სახელი (სავალდებულოა)

თქვენი ელ. ფოსტა (სავალდებულოა)

სათაური

შეტყობინება