კანონმდებლობა

adobe-pdf-logo საქართველოს კონსტიტუცია
adobe-pdf-logo ნარჩენების მართვის კოდექსი
adobe-pdf-logo კომპანიის დებულება
adobe-pdf-logo კანონი ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ
adobe-pdf-logo შრომის კოდექსი
adobe-pdf-logo კანონი ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ
adobe-pdf-logo კანონი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ
adobe-pdf-logo კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ
adobe-pdf-logo კანონი სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი
adobe-pdf-logo გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ დებულება
adobe-pdf-logo ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ბრძანება “მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონების მოწყობისა და ექსპლუატაციის სანიტარული წესებისა და ნორმების დამტკიცების შესახებ”
adobe-pdf-logo ბრძანება გარემოსთვის ზიანის მიყენების განსაზღვრის შესახებ
adobe-pdf-logo საქართველოს მთავრობის დადგენილება “მშენებლობის ნებართვის შესახებ”
adobe-pdf-logo ბაზელის კონვენცია სახიფათო ნარჩენების გადაზიდვასა და მათ განთავსებაზე  კონტროლის შესახებ
adobe-pdf-logo როტერდამის კონვენცია   “ცალკეული საშისი ქიმიური ნივთიერებებითა და პესტიციდებით საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში” წინასწარი დასაბუთებული თანხმობის პროცედურის შესახებ
adobe-pdf-logo სტოკჰოლმის კონვენცია მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების შესახებ
adobe-pdf-logo კონვენცია გარემოს დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით