მისია და ხედვა

მისია და ხედვა 2019-09-16T08:26:19+00:00

მისია და ხედვა

Oni Landfill in operation - July 2016

ონის მუნიციპალური ნაგავსაყრელი – კომპანიის ერთ-ერთი ყველაზე პატარა პოლიგონი.

00_Slide_Rustavi_4

რუსთავი – არსებული მუნიციპალური ნაგავსაყრელი ახალმა, ევროსტანდარტების შესაბამისმა პოლიგონმა ჩაანაცვლა. ნაგავსაყრელი თვეში დაახლოებით 3000 ტონა მუნიციპალურ ნარჩენს  რუსთავისა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტებიდან იღებს.

ჩვენი ხედვა

კომპანიის ძალისხმევით, შეიქმნა მყარი ნარჩენების მართვის ეფექტური ეროვნული სისტემა,რომლის ფარგლებშიც შემუშავდა რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელების ქსელი და მოეწყო შესაბამისი რაოდენობის ნარჩენების გადამტვირთი სადგურები, რომლებიც ნაგავსაყრელებთან არის დაკავშირებული. დაინერგა და წარმატებით ხორციელდება ნარჩენების დახარისხებისა და გადამუშავების სისტემა.

ჩვენი მისია

ჩვენი მისიაა მყარი ნარჩენების დაურეგულირებელი სისტემა  ნარჩენების მართვის ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოვიყვანოთ. ამ გრძელვადიანი პროცესის პარალელურად  უნდა განხორციელდეს შემდეგი ძირითადი საქმიანობები :

  • არსებული ნაგავსაყრელების რეაბილიტაცია ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელების ამოქმედებამდე.
  • არსებული   ნაგავსაყრელების დახურვა 
  • ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელების, გადამტვირთი სადგურებისა და მასალების აღმდგენი საწარმოების მშენებლობა
  • ახალი სისტემის ოპერირების პროცესში ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობის უზრუნველყოფა
  • ცნობიერების ამაღლება ნარჩენების დახარისხებისა და გადმუშავების სფეროში  მოსახლეობის ჩართულობის მიზნით