ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტი სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონისთვის

პროექტის სტატუსი 2020-09-10T14:36:18+00:00

პროექტის სტატუსი

პროექტის განხორციელების პროცესი

  • სკოპინგის ანგარიში. 2020 წლის ივნისის დასაწყისში სკოპინგის ანგარიში ოფიციალურად წარედგინა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს;
  • შეხვედრები მოსახლეობასთან. ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის მოსაწყობად გათვალისწინებული ტერიტორიის მიმდებარე სოფლების მოსახლეობას დაურიგდა საინფორმაციო ფლაერები. მათ სკოპინგის ანგარიშისა და პროექტის მიმდინარეობის დეტალები სკოპინგის საჯარო განხილვების ფარგლებში განემარტათ.
  • სკოპინგის დასკვნა. 2020 წლის 23 ივლისს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მიღებულ იქნა სკოპინგის დასკვნა;
  • გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესი (გზშ) დაწყებულია. დოკუმენტში გათვალისწინებული იქნება სკოპინგის დასკვნაში მოცემული რეკომენდაციები და კომენტარები;
  • დეტალური დიზაინი. დაწყებულია ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტისა და ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურის დეტალური დიზაინის (პროექტის) მომზადება;
  • გეოტექნიკური კვლევა. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშით გათვალისწინებული კვლევების ფარგლებში, მიმდინარეობს გეოტექნიკური სამუშაოები დეტალური მონაცემების შესაგროვებლად;
  • საჯარო შეხვედრები. 2020 წლის ბოლოსთვის დაგეგმილია გაფართოებული შეხვედრები დაინტერესებულ მხარეებთან, გზშ-ს პროცესის მიგნებების (შედეგების) გაცნობისა და მოსახლეობის მხრიდან კომენტარების მიღების მიზნით;